Tecnologia

El disseny tecnològic de Graf és consistent amb la seva concepció pedagògica

Partint d’un disseny metodològic acurat hem treballat en tres fases: disseny, avaluació i representació gràfica del progrés competencial de l’estudiant.

Graf ha desenvolupat tres eines que funcionen de forma interconnectada a l’aula virtual i que donen resposta a cadascuna de les fases.

Fase de Disseny

L’Eina de Disseny Competencial (EDC) permet als docents redactar competències, dimensions i rúbriques d’avaluació, dissenyar el mapa de competències i assignar correspondències entre assignatures, competències, dimensions i activitats.

Mapa de Competències

Fase d’Avaluació

L’Eina d’Avaluació de Competències (EAC) permet avaluar i mostra els resultats de l’avaluació de les activitats i les competències alhora que genera un feedback personalitzat a l’estudiant.

Fase d'Avaluació

Fase de Representació Gràfica

L’Informe Gràfic Competencial  (IGC) informa del grau de desenvolupament de les competències i el representa de forma gràfica.

Informe Competencial